Thảo luận

Phòng Tổ chức Nhân sự triển khai thực hiện đề án đổi mới DNTU

26 Tháng Mười 2016 02:12 CH

Đề án Đổi mới hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 ra đời sau quá trình nghiên cứu thực tiễn hoạt động, phân tích tiềm năng và đón đầu xu thế của xã hội. Cụ thể hóa mục tiêu “Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai chủ động huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất các nguồn lực của Trường và xã hội để phát triển Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thành một trường đại học định hướng ứng dụng có chất lượng ở trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bảo đảm các đối tượng có nhu cầu học tập có cơ hội tiếp cận tốt nhất các chương trình đào tạo của DNTU”, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo tập trung triển khai các họa động toàn diện, trong đó phát triển tổ chức, đội ngũ nhân sự - nguồn lực chủ đạo - là mũi nhọn phát triển.

Thực hiện đề án đổi mới, mọi yêu cầu của sinh viên được giải quyết theo quy chế một cửa nhanh chóng, thuận tiện

Thực hiện đề án đổi mới, mọi yêu cầu của sinh viên được giải quyết theo quy chế một cửa nhanh chóng, thuận tiện

Trên tinh thần đổi mới, Phòng Tổ chức Nhân sự với chức năng là đầu mối công tác tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Ban lãnh đạo Nhà trường triển khai các chính sách, hoạt động phát triển tổ chức bộ máy, đội ngũ. Cụ thể:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định của DNTU phù hợp với đường lối đổi mới và tình hình phát triển của Nhà trường, làm căn cứ pháp lý để các đơn vị triển khai hoạt động hiệu quả, tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng, thông suốt. Trong đó, trình Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành Quy định giờ giấc học tập. Ngày 05/9/20016, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-ĐHCNĐN về việc phân công trong Ban Giám hiệu Nhà trường, Quyết định số 99/QĐ-ĐHCNĐN về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Quyết định số 100/QĐ-ĐHCNĐN về việc ban hành Quy định chế độ thỉnh giảng. Hệ thống văn bản mới luôn được cập nhật trên hệ thống mạng nội bộ để cán bộ, giảng viên, nhân viên tiện theo dõi và nghiên cứu.

Ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đến làm việc tại Đại học RMIT

Ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đến làm việc tại Đại học RMIT

2. Tham mưu Ban lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tích hợp chức năng chung, chuyên môn hóa theo lĩnh vực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đó, thành lập Phòng Truyền thông; sáp nhập Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Khoa Kỹ năng thành Phòng Quan hệ doanh nghiệp và Đào tạo kỹ năng, sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

3. Thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, trong tháng 8/2016, Phòng Tổ chức Nhân sự tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự vào các vị trí phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu Ban lãnh đạo kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn, phát triển đội ngũ quản lý kế cận cho sự phát triển bền vững.

4. Một trong những hoạt động nổi bật nhất của Phòng trong thời gian qua là công tác tuyển dụng. Từ đầu năm học, Phòng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự bổ sung cho các đơn vị, đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, đã triển khai phỏng vấn, giảng thử và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận trúng tuyển đối với 58 nhân sự, đáp ứng 98% nhu cầu của các đơn vị. Một số ngành đặc thù cũng đang được đăng thông báo tuyển dụng trên các trang tin việc làm uy tín. Hoạt động tuyển dụng được thực hiện theo quy trình chuẩn và đảm bảo khách quan, công bằng, đề cao yếu tố chất thay vì chạy theo số lượng, đặc biệt là tuyển dụng giảng viên cho các khoa chuyên ngành thực hiện chuẩn giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Để đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ và hợp tác quốc tế về phát triển đội ngũ, Phòng Tổ chức Nhân sự phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế thực hiện các thủ tục cử cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình, dự án trao đổi giảng viên với các đối tác như Trường Đại học Niagara – Hoa Kỳ (đợt 1 có 03 cán bộ, giảng viên), Trường Cao đẳng Tarrant County – Hoa Kỳ (đợt 1 có 03 cán bộ, giảng viên), Hiệp hội Châu Á – Thái Bình Dương tại Hàn Quốc (đợt 1 có 02 cán bộ, giảng viên tham gia), tổ chức PUM, .... Đây được coi là một trong những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên DNTU trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, rút ngắn khoảng cách giữa DNTU với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Cùng với đó, Phòng thường xuyên tìm kiến, theo dõi các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do các đơn vị trong nước tổ chức để cử cán bộ, giảng viên tham gia như: Hội thảo “Công tác chuẩn bị kiểm định”, Lớp bồi dưỡng, tập huấn các môn Lý luận chính trị 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Hội thảo “ Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Đà Lạt, Đào tạo Kiểm định viên, tập huấn kỹ năng viết dự án, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, kỹ năng biên, phiên dịch, ... Qua mỗi khóa đào tạo, trên cơ sở báo cáo kết quả học tập của cán bộ, giảng viên tham gia, Phòng có những đề xuất với Ban Giám hiệu để điều chỉnh chính sách đào tạo bồi dưỡng phù hợp và hiệu quả.

Nhằm đảm bảo công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn ở các đơn vị theo lộ trình thích hợp và cơ cấu hợp lý, cân đối giữa lực lượng tham gia giảng dạy và lực lượng đi học ở mỗi bộ môn thuộc khoa, Phòng đã yêu cầu các khoa chuyên ngành lập danh sách đăng ký và thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện để có sự điều chỉnh đúng định hướng, đảm bảo phát triển bền vững.

6. Song song với công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phòng Tổ chức Nhân sự phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu, xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên trên cơ sở tình hình hoạt động và quy mô phát triển của Nhà trường và sự đóng góp, cống hiến của mỗi thành viên, đảm bảo công bằng, công khai.

Trên đây là một số nội dung nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Nhân sự được cụ thể hóa theo Đề án đổi mới DNTU. Mặc dù đội ngũ cán bộ, nhân viên còn tương đối mỏng nhưng với quyết tâm cao nhất vì một DNTU vững mạnh, Phòng Tổ chức Nhân sự thông qua triển khai thực hiện Đề án đổi mới để hiện thực hóa mục tiêu phát triển chung của Nhà trường. Kết quả thực hiện bước đầu cho thấy những dấu hiệu khả quan và trong quá trình thực hiện luôn có sự đánh giá, trong trường hợp cần thiết có đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

Dương Thị Dung - Phòng Tổ chức nhân sự

Đối tác liên kết
Top